در سال جاری شش کودک در مراکز شبانه روزی بهزیستی پذیرش شدند.

  کیاپرس-مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در سال جاری شش کودک در مراکز شبانه روزی بهزیستی پذیرش شدند. سید سعید آرام  با اشاره به استقبال عمومی و بازخورد مثبت...

ادامه مطلب ...