ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم بیخود کرده است

کیا پرس: ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم بیخود کرده است ذوق زده هم نشویم این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار بگیرد شاید هدف سفر «بن علوی» به...

ادامه مطلب ...