ما برای حل مشکلات کشورمان باید نگاهمان به داخل و تولید ملی باشد

کیاپرس-رئیس جمهور گفت: ما برای حل مشکلات کشورمان باید نگاهمان به داخل و تولید ملی باشد و به فناوری‌های و سرمایه‌های داخلی و جوانان کشورمان اعتماد...

ادامه مطلب ...