قیمت کنونی دلار در بازار غیرواقعی است

کیاپرس_رئیس سازمان برنامه و بوودجه کشور گفت: قیمت کنونی دلرئیس سازمان برنامه و بوودجه کشور گفت: قیمت کنونی دلار از نظر دولت واقعی نیست و با ارائه راهکارهایی این...

ادامه مطلب ...