چرا متقاضیان فروش کلیه سر از بازار سیاه در می آورند؟

بخش قابل توجهی از تبلیغات خیابانی به بازار خرید و فروش کلیه اختصاص یافته است. در این بازار فرد خریدار زندگی می‌خرد و فرد فروشنده جزیی از بدن خود را می‌فروشد....

ادامه مطلب ...