علی مطهری: به قصد کشتن آمده بودند

کیا پرس :  روحانی فکری به حال استان فارس بکند، این نتیجه بده و بستان با مجلس در معرفی وزیر کشور است ظاهرا به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند. راننده به هر ترتیب...

ادامه مطلب ...