طعنه فردوسی پور به فرزاد حسنی: این زرشکی نه اون زرشک!

عادل فردوسی پور در برنامه اش به فرزاد حسنی و برنامه اش طعنه زد. فرزاد حسنی که این روزها به سوژه خبری تبدیل شده است. فردوسی پور زمانی که می خواست نام برندگان مسابقه...

ادامه مطلب ...