«شاپور محمدزاده» مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزش وپرورش شد

 ماموریت دشوار فرهنگی بهشهری «شاپور محمدزاده» اهل بهشهر و از فرهنگیان بانفوذ مازندرانی است که همشهری مدیرکل فعلی آموزش و پرورش مازندران نیز به شمار می آید....

ادامه مطلب ...