سهم وزارت بهداشت از بودجه دولتی کم شده است

کیاپرس:معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: طی یک روند ۱۳ ساله تامین منابع عمومی ما کمتر شده که علامت منفی آن کاهش سهم از بودجه دولتی و علامت مثبت آن...

ادامه مطلب ...