سهم  زنان از مناصب مدیریتی استان چقدر است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و غیرقابل انکار زنان در تحولات گوناگون است. «دکتر عالیه زمانی کیاسری» افزود: امروزه در...

ادامه مطلب ...