سر دادن شعار علیه روحانی برنامه ریزی شده بود

آیها با اتوبوس آورده می شوند و به جایی متصل و پشتگرم هستند / باید ریشه این کارها سوزانده شود این که آن گروه رییس جمهوری را متهم به نفاق یا ضدیت با ولایت فقیه...

ادامه مطلب ...