رونق رمالی!

 بر اساس آخرین آماری که در سال ۹۳ وزارت بهداشت در خصوص مراجعه افراد به رمال ها و دعانویسان منتشر کرد، ۱۰ درصد از جمعیت کشور،طی یک سال نزد افراد غیر متخصص و بی...

ادامه مطلب ...