روغنی که یک پزشک به همه توصیه می کند!

کیاپرس: متاسفانه بسیاری از مردم کمبود دو نوع حیاتی از چربی ها را دارند: ایکوزاپنتانوئیک اسید ( EPA ) و دوکو زا هگزا انوئیک اسید ( DHA ). از آنجا که مردم به اندازه کافی...

ادامه مطلب ...