روحانی امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود

  کیاپرس:روحانی امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود رئیس جمهور، با تاکید بر اینکه ملت ایران هیچ وقت در برابر فشار خارجی به زانو در...

ادامه مطلب ...