رسانه ها امامی را که راهگشای جامعه است مطرح کنند

ایت الله سیدحسن خمینی: به همه برای همیشه نمی توان دروغ گفت / امروز کسی روزنامه را بخاطر خبر خریداری نمی کند، مگر این که زندانی باشد / نتیجه درجا زدن در نقش...

ادامه مطلب ...