«خانه ملت» جای حاشیه سازی نیست

یکی از مهمترین بازوهای نظارتی نمایندگان در خانه ملت علاوه بر وظیفه قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین است که تحقیق و تفحص در کنار، تذکر، طرح سوال و استیضاح به...

ادامه مطلب ...