حمایت از اقدامات شهرداری/جذب گردشگر و توسعه پایدار شهری

کیاپرس - مدینه، رییس شورای اسلامی شهر ساری، یوسفی، آقامیری، زلیکانی و نجاریان، اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار و برخی معاونان شهرداری ساری از روند پیشرفت...

ادامه مطلب ...