روز عاشورا دفتر خانه ثبت اسناد ساری برای چه کار مهمی باز بود ؟

کیاپرس به نقل از ماهنامه صلابت :گذشته پر از فراز و فرود است ، فرودش موجب خیزش ، و فرازش موجب پرش است. در هر دو صورت گذشته چراغ راه آینده است ، برای حرکت به سمت آینده...

ادامه مطلب ...