موسوی مجد، جاسوس سیا و موسادصبح امروز اعدام شد/ چقدر پول در ازای جاسوسی گرفت؟

کیاپرس :موسوی مجد، جاسوس سیا و موساد که صبح امروز اعدام شد اطلاعاتی اعم از مشخصات محافظ بشاراسد، طرح تحول ساختار ارگان‌های امنیتی واطلاعاتی سوریه با پی...

ادامه مطلب ...