تصادفات عوارض اصلی سفرهای بی هدف و رقابتی

یکی از عوارض اصلی سفرهای بی هدف و رقابتی همین تصادفات میباشند که تلفات آنها از جنگ اول جهانی نیز بیشتر شده؛ تازه چرا بعضی ازما رانندگی را با جنگ مقایسه...

ادامه مطلب ...