برخورد با متخلفان ماجرای”آمپول هپارین در بسته‌بندی رانیتیدین”

دکتراکبر عبدالهی اصل در خصوص اشتباه رخ داده در بسته بندی آمپول هپارین در جعبه های رانیتیدین گفت: متاسفانه در هنگام قرار دادن آمپول‌های تزریقی هپارین و رانیتیدین در...

ادامه مطلب ...