نقش ترکیه در ایجاد پدیده زنجانی و ضراب

ایران همواره در مسیر صلح و تعامل مثبت با همسایگانش گام برمی‌دارد و به نوعی نقش بزرگ‌تر و ریش سپید را ایفا می‌کند؛ چنانکه به رغم نامهربانی گاه و بیگاه همسایگان شرقی...

ادامه مطلب ...