بیماران و یا خانواده آنان پشت پیشخوان داروخانه های ۱۳ آبان

حضور تعداد زیادی از بیماران و یا خانواده آنان پشت پیشخوان داروخانه های ۱۳ آبان و کلافگی از معطلی چند ساعته، به برنامه و صحنه تکراری ماهانه بیماران خاص برای دریافت...

ادامه مطلب ...