به دولت قبل هشدار داده بودند، اما عزیزان بازهم در بورس آمریکا سهم خریدند

 گوشت را انداختند در دهان گربه  'همان وقتی که رئیس جمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا می رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیات ایرانی ،...

ادامه مطلب ...