برگزاری جلسه ستاد فرماندهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

هم اکنون ؛ برگزاری جلسه ستاد فرماندهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تقدیر از مراکز درمانی خصوصی و بیمارستانهای غیر...

ادامه مطلب ...