ایا دختران ملک عبدالله رفع حصر می شوند؟

سحر، مها، حلا و جواهر چهار دختر «ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود» هستند که از چهارده سال پیش در حصر و حبس خانگی به سر می برده اند. دستور حصر خانگی آنان را شخص پادشاه...

ادامه مطلب ...