اگر گفتند تا به حال کجا بودی ؟بگو ؛راه گم کر ده بودم

نکته ۶۱از کتاب شریف”هزار و یک نکته ” حضرت علامّه حسن زاده(حفظ الله تعالی ) به حقیقت برو وبگو آمدم ؛اگر گفتند اینجاچرا؟بگوکجا روم و بکدام در رو کنم این ره است ودگر...

ادامه مطلب ...