استاد نخبه دانشگاه مازندران از جان باختگان منا

کیا پرس :دکتر ناصر قربان نیا دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم و عضو هیات تحریریه پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران و اهل شهرستان چالوس، در فاجعه خونبار...

ادامه مطلب ...