چند روز پیش عملیات رمضان شروع شده

نبرد انسان با نفس ، و مثل آن روزها شعار همیشگی؛ جنگ جنگ تا پیروزی ست ... و قصد خداوند پیروزی توست در نبردی که برایت آسانش کرده ، پیروزی بر دشمنی تشنه و گرسنه پس...

ادامه مطلب ...