از علم بهره بگیرم و بهره مند کنیم

  کیا پرس: وزیر بهداشت با بیان اینکه پیوند به جریان جهانی علم، ضرورتی انکارناپذیر است، تاکید کرد: تمام افرادی که به نوعی در مسیر آموزش قرار گرفته اند،...

ادامه مطلب ...