ارتقاء بهداشت و سلامت از سیاست های راهبردی دولت است

کیا پرس: مقام عالی دولت در مازندران، در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان، ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه را از سیاستهای راهبردی و مهم دولت برشمرد....

ادامه مطلب ...