ارائه فناوری درمانی «تحریک پالس نانو» در یک کنفرانس

کیاپرس:یک شرکت فعال در حوزه درمان با استفاده از لیزر، فناوری تحریک پالس نانو خود را برای سرمایه‌گذاران ارائه داده است تا بتواند نظر آنها را برای سرمایه‌گذاری...

ادامه مطلب ...