ارائه خدمات به بیماران دیالیزی رایگان است

کیاپرس:رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هر گونه تغییر خدمات به بیماران دیالیزی را رد کرد و گفت: خدمات این بیماران همچنان رایگان خواهد بود.  دکتر علی اصغر...

ادامه مطلب ...