اجرایی شدن آیین نامه مشارکت خیران در مدیریت امور مدارس

کیاپرس: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش کشور گفت: آیین نامه مشارکت خیران جهت مدیریت امور مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش کشور تصویب شده و به زودی اجرا خواهد...

ادامه مطلب ...