اجرای فازدوم برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی کشور در مازندران

کیاپرس : مدیر کل دامپزشکی مازندران اظهار داشت ، فازدوم برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی کشور درسطح مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر...

ادامه مطلب ...