آیا می توان از پرخوری عصبی جلوگیری کرد؟

کیاپرس : این روزها خیلی از ما در یک لحظه از خودمان بیخود می‌شویم و بی‌محابا شروع به خوردن چیزهای چرب وشور تا شیرین می‌کنیم! استرس همیشه اوضاع را خراب‌تر...

ادامه مطلب ...