آموزش های شهروندی در حوزه مدیریت پسماند به خانوارهای تحت پوشش سرای تداوم

باهدف ارائه آموزش های شهروندی در حوزه مدیریت پسماند به خانوارهای تحت پوشش سراهای تداوم صورت پذیرفت به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در جلسه...

ادامه مطلب ...