آمارهای نگران کننده از مصرف شیر در ایران

کیاپرس:رییس جامعه دامپزشکی ایران با تاکید بر نبود روغن پالم در شیر، از کاهش تاسف بار مصرف شیر در کشور خبرداد. پیام محبی رییس جامعه دامپزشکی ایران در نشست خبری...

ادامه مطلب ...