آقای زارعی لطفا با الفاظ بازی نکنید

“مردم گرایانِ تشکل گرا” ، “مردم گرایانِ صنفی گرا” در برابر “عملگرایان قبیله گرا” ؟! هنوز متن های آتشین و احساسی "مجتبی زارعی" (برادر فرماندار سابق ساری) که بی...

ادامه مطلب ...