اجرای آزمایشی طرح نظام مراقبت در صندوق برای جراحی آب مروارید چشم بازنشستگان

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز آزمایشی طرح نظام مراقبت مدیریت شده ارائه خدمات مشاوره برای آن دسته از مشترکین این صندوق که کاندیدای عمل جراحی...

ادامه مطلب ...