درخواست کمک یک جانباز از مردم در میانه ترافیک تهران

عمر و جسمشان برای ایران اسلامی رفت ولی... وای به حال آخرت مسئولینی که...

ادامه مطلب ...