بازار سیاه دندانپزشکی در مازندران

به گزارش کیاپرس مشخص نبودن تعرفه از یکسو و ضعف نظارت دست به دست هم داده تا بازار دندانپزشکان در مازندران سکه شود و کسی در این بازار سیاه پاسخگوی حق تضییع شده شهروندان...

ادامه مطلب ...