کلیه قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهند شد

ظریف درنشست خبری لوزان:/متن کامل/  ما تا سه ماه آ ینده باید مذاکره و متن را تدوین کنیم/ملت ایران تسلیم فشار نمی شود کیا پرس: دکتر محمد جواد ظزیف،  وزیر امورخارجه...

ادامه مطلب ...