ورود غیر قانونی پوشاک به کشور

ورود غیر قانونی پوشاک به کشور موجب شده تا حیات بسیاری از تولیدی های لباس در سطح کشور بیش از پیش به خطر بیفتد و این صنعت از این بابت روز به روز آسیب پذیرتر شود. با وجود...

ادامه مطلب ...