نگاه پیشگیرانه در اولویت مدیریت بحران باشد

کیاپرس: مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: نگاه ما در مقوله مدیریت بحران باید پیشگیرانه باشد و بازسازی و بهسازی در اولویت بعدی ما قرار دارد.  علی اصغر احمدی پیش...

ادامه مطلب ...