مدیرعامل چهار بانک استعفا کردند

به دنبال جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران و به ویژه مدیران بانکی، ظاهرا سه مدیرعامل در شبکه بانکی استعفا کردند. گرچه تاکنون به طور رسمی استعفای چهار مدیر...

ادامه مطلب ...