شهردار بابل،سرپرست اداره کل شهری و شوراهای استانداری مازندران شد

کیاپرس: سرپرست اداره کل شهری و شوراهای استانداری مازندران منصوب شد. مراسم معارفه سرپرست اداره کل شهری و شوراهای استانداری مازندران با حضور کارکنان حوزه شهری و جمعی...

ادامه مطلب ...