حق نامزد انتخابات جزو حق الناس است

    اگر آدم صالحی برای انتخابات آمده او را رد نکنیم / حق‌الناس فقط به این معنی نیست که در خواندن آرا تخلف نکنند / بعضی ها خوششان می آید که بر کوس نامطمئن بودن...

ادامه مطلب ...