ثبت ۵ هزار گزارش مردمی در ستادهای خبری

کیاپرس: حسین اصغر زاده مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: از این تعداد گزارش ۳۵۷۷ مورد تلفنی ،۲۸۴ مورد حضوری و ۱۱۸۹ مورد کتبی بوده...

ادامه مطلب ...