ثبت بیست و هفتمین اهدای عضو در مازندران

با اهدای اعضای بدن زنده یاد معصومه اسماعیل نژاد، بیست و هفتمین اهدای عضو در مازندران ثبت شد. کیاپرس _زکریا زکریایی مسئول واحد فرآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم...

ادامه مطلب ...